2013 National Parade Independence Parade – July 4


Updated July 6, 2013 @ 10:05 AM EST

You are invited to view Nhat Hung’s photo album: CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT VÙNG THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN THAM GIA DIỄN HÀNH NGÀY ĐỘC LẬP HOA KỲ JULY 4th, 2013

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT VÙNG THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN THAM GIA DIỄN HÀNH NGÀY ĐỘC LẬP HOA KỲ JULY 4th, 2013
Jul 4, 2013
by Nhat Hung

View Album
[link=https://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/5897342429682436145?banner=pwa]https://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/5897342429682436145?banner=pwa[/link]
Play slideshow
Message from Nhat Hung:
MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT VÙNG THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN THAM GIA DIỄN HÀNH NGÀY LỄ ĐỘC LẬP HOA KỲ TẠI THỦ ĐÔ HTĐ .
HÌNH ẢNH DO MASTER TRẦN ĐỊNH , LÝ TRƯƠNG , NHẤT HÙNG THỰC HIỆN

If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=5897342429682436145&authkey=Gv1sRgCPCE0Z_ylJT-ngE&feat=email
=================================================================================
Courtesy of Mr. Dang Nguyen

[link=https://plus.google.com/116760988778272852998/posts/5DZM9Swk4kG?gpinv=AMIXal9XwkFJgw5LsGBKsPTmeBN_4t8-fRxLUIIvVvn5HIwuQkA63xhva89kHS_nx043LcyN6VmPzZss093c7lYxBc6yiLlb5c2HILPGuSOhUHQyyW5s6qg&cfem=1]https://plus.google.com/116760988778272852998/posts/5DZM9Swk4kG?gpinv=AMIXal9XwkFJgw5LsGBKsPTmeBN_4t8-fRxLUIIvVvn5HIwuQkA63xhva89kHS_nx043LcyN6VmPzZss093c7lYxBc6yiLlb5c2HILPGuSOhUHQyyW5s6qg&cfem=1[/link]

=================================================================================Leave a Reply

Previous post 2013 National Independence Parade – July 4
Next post Vietnamese American Youth Leadership Conference of 2013
Close