Updated: 07/26/13 @ 6:20 PM EST

You are invited to view Nhat Hung’s photo album: BIỂU TÌNH CHỐNG TRƯƠNG TẤN SANG TRƯỚC TÒA BẠCH ỐC NGÀY 25/07/2013

BIỂU TÌNH CHỐNG TRƯƠNG TẤN SANG TRƯỚC TÒA BẠCH ỐC NGÀY 25/07/2013
Jul 25, 2013
by Nhat Hung

View Album
[link=https://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/5904729049651761649?banner=pwa]https://plus.google.com/photos/107083453647862057018/albums/5904729049651761649?banner=pwa[/link]
Play slideshow

Message from Nhat Hung:

MỘT VÀI HÌNH ẢNH CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG TRƯƠNG TẤN SANG CỦA CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TỪ KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI, TẬP HỢP TRƯỚC TÒA BẠCH ỐC , THỦ ĐÔ HOA KỲ, NHÂN CUỘC GẶP CỦA TT SANG VÀ TỔNG THỐNG OBAMA NGÀY 25/07/2013. HÌNH ẢNH DO NHẤT HÙNG, VNPS, CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ THƠ ẢNH HOA THỊNH ĐỐN THỰC HIỆN.
If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=5904729049651761649&authkey=Gv1sRgCJi9t7uU67Sj7AE&feat=email
To share your photos or receive notification when your friends share photos, get your own free Picasa Web Albums account.


https://www.facebook.com/photo.php?v=10201778592495998

Truong Tan San arrived the White House (07/25/13)Tags

Leave a Reply