Lê Thị Lệ Thi is the winner representative unit from Election Day of Vietnamese Community in Washington D.C


SOURCE: Election commitee of Vietnamese Community of Washington D.C., Maryland, and Virginia


A/ Representative units in Washington D.C

Group 2: Lê Thị Lệ Thi


Theo tin Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2016-2018

Kết quả chính thức các Liên Danh Cá Nhân Đắc Cử
vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2016-2018.
(Các Liên Danh được sắp theo thứ tự với số phiếu được bầu)

A/ Đơn Vị Washington DC: 1 Liên Danh được bầu trong số 2 LD.
** Liên Danh 2: Lê Thị Lệ Thi

VotingBox1DC072416


KIMG0060 (16)

Excerpt from the announcement results on August 3, 2016 in Vietnamese

Leave a Reply

Previous post Liz Nguyen won Miss Photogenic in Elite Group of Miss Earth United States 2016
Next post Free Movie “Pitch Perfect 2” at Canal Park from
Close