Congressional Briefing with Paster Nguyen Cong Chinh


SOURCE: VietHDTV.com


SOURCE: Facebook & LIVE streaming

Phần Quang Trọng của uộc điều trần của mục sư Nguyễn Công Chính

Phần Quang Trọng: mục sư Nguyễn Công Chính, Bà Trần Thị Hồng là vợ mục sư Nguyễn Công Chính, người đại diện cho đại sứ Ambassador Jackie Wolcott trong cuộc điều trần của Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos Hạ Viện Hoa Kỳ tại Rayburn House Office Building trong thứ Ba ngày 24/10/2017

Posted by Mike Tri Do on Tuesday, October 24, 2017Leave a Reply